Innovatie

Introductie

De ICT-Kring Delft (IKD) treedt soms op namens bedrijven in de regio. Het betreft dan activiteiten die bedrijven individueel niet kunnen of mogen uitvoeren. Een goed voorbeeld is de begeleiding van de subsidieregeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Zowel in de periode 2007-2010 als in de periode 2010-2013 is de ICT-Kring Delft opgetreden als zogenaamde IPC penvoerder. Concreet brachten we bedrijven bij elkaar, schreven we voorstellen, moedigden we bedrijven aan om samen te werken en hielden we voortgangsgesprekken. Ook werd de nodige administratie gebundeld, gecontroleerd en centraal aangeboden aan Senter-Novem. De bedrijven ontvingen een subsidie en de ICT-Kring Delft ontving een bescheiden vergoeding voor haar diensten. Met deze vergoeding kon de IPC projectleiding worden betaald.

De uitgevoerde IPC regelingen laten goed zien wat de toegevoegde waarde van de ICT-Kring Delft is: We zijn niet gericht op bepaalde ICT bedrijven (breed en onafhankelijk) en tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk ICT bedrijven te ondersteunen (betrokken en nooit concurrerend).

Een klein overzicht van de IPC aanvragen

De eerste IPC subsidie aanvraag werd ingediend in januari 2007 door de ICT-Kring Delft namens 19 ondernemers (deelnemers). We waren daarmee de eerste in Nederland. Pas op 1 oktober 2007 werden de innovatieplannen en het overkoepelende plan van de Penvoerder subsidiabel verklaard. Het eerste traject liep tot 8 januari 2010. In datzelfde jaar starten 33 ondernemers voor de 2e ronde van de IPC. In 2013 hebben we nog een nieuwe poging gewaagd maar het bleek erg moeilijk te zijn om een alomvattend thema in te vullen en dit had zeker te maken met de grote diversiteit aan ICT bedrijven.

Al met al heeft de IPC toch enkele miljoenen euro's aan subsidie opgeleverd voor de ICT-Kring Delft deelnemers en daar zijn we erg trots op.

Wat is IPC precies?

De subsidieregeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC) is een instrument om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren. Centraal daarbij staat de samenwerking en kennisoverdracht tussen een groep MKB-ondernemers die samenhang met elkaar hebben.

De subsidieregeling IPC stimuleert MKB-ondernemers om hun individuele innovatieplannen te realiseren door middel van samenwerking en kennisoverdracht. Het betreft samenwerking met andere MKB-ondernemers waarmee ze een inhoudelijke samenhang hebben, bijvoorbeeld keten, regio, thema, branche et cetera. Met kennisoverdracht wordt bedoeld het gebruik maken van elders - buiten de eigen IPC - ontwikkelde kennis. De ondernemers voeren tijdens het IPC eigen innovatieplannen uit én werken tevens voor wat betreft collectieve projecten samen met andere IPC-deelnemers. De subsidieregeling is vraag gestuurd.

De IPC-deelnemers worden ondersteund door een penvoerder die faciliterend optreed en (deels) de IPC-projectadministratie van de deelnemers op zich neemt. De penvoerder is een (MKB-)organisatie die geen winstoogmerk heeft en de doelstelling heeft de belangen van ondernemers te behartigen.

De ICT-Kring Delft en de IPC: wat is de fit?

De ICT-Kring Delft een platform voor ICT-organisaties in de regio Delft. De ICT-Kring Delft heeft als doel om de in de regio Delft aanwezige kennis en ervaring op ICT-gebied bij elkaar te brengen. Door het organiseren van een aantal activiteiten geven we de gelegenheid om elkaar - en vooral elkaars werkzaamheden en specialismen - beter te leren kennen. Op die manier stimuleren we de samenwerking en de uitwisseling van kennis tussen ict-organisaties in de Delftse regio.

Een IPC als activiteit past hier uitstekend in. Immers het doel van de IPC is om MKB ondernemers te stimuleren innovaties te realiseren door samenwerking met elkaar en door kennis te kopen van externe partijen buiten de IPC. De subsidie helpt om de financiële risico’s die hiermee samenhangen draagbaar te maken.

Voorbeelden van IPC projecten

DelftDimensions ontwikkelde het BiMuze concept. BiMuze is een aanbevelingsysteem voor Bibliotheekbezoekers op basis van ieders persoonlijke leengeschiedenis. Het is is een totaaloplossing voor het ontsluiten van de bibliotheekcatalogi. De speelse, ogenschijnlijk simpele multi-touch interface integreert de aanbevelingen, het actief verkennen en het gericht zoeken in één scherm.

iDelft ontwikkelde 3D Reconstructie software om gebouwen in drie dimensies te modelleren op basis van hoogte data. In de praktijk is het reconstrueren van gebouwen niet eenvoudig omdat de hoogtepunten betrekking hebben op zowel de vegetatie als op de bebouwing. Er moet onderscheid gemaakt worden en dit kan door filtertechnieken en door vlakken te bepalen met segmentatietechnieken. De IPC innovatieprijs werd toegekend aan dit project.

Concilio ontwikkelde het Project Future concept. Met deze software is het mogelijk om projectrisico's te optimaliseren en het maximale uit projecten te halen. De Risk manager maakt teamleden verantwoordelijk voor risico’s en bewaakt de uitvoering van acties. Risk register houdt alle risico’s centraal bij in een database. Risk analyzer analyseert de oorzaken en gevolgen van risico’s om doeltreffende oplossingen te bedenken. Risk help biedt stap-voor-stap uitleg over het uitvoeren van taken inclusief tips hoe risicomanagement het beste aangepakt kan worden.

Deze kleine opsomming laat zien dat de IPC programa's van de ICT-Kring Delft hebben geleid tot zeer diverse en vernieuwende oplossingen.